Ảnh

Mô Tả

SL

Giá

T.Tiền

Amlor 5mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Amlor 5mg

Nhóm: HA

Quốc gia: F

SL

Giá

235,000

T.Tiền

300,000

Augmentin  500mg gói thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Augmentin 500mg gói

Nhóm: K-Sinh

Quốc gia: F

SL

Giá

187,500

T.Tiền

191,500

Cataflam 25mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Cataflam 25mg

Nhóm: Giam Dau

Quốc gia: Y

SL

Giá

37,500

T.Tiền

76,000

Cortibion thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Cortibion

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

8,000

T.Tiền

11,500

Concor-cor 2,5mg H/30v thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Concor-cor 2,5mg H/30v

Nhóm: HA

Quốc gia: F

SL

Giá

93,000

T.Tiền

105,000

Dipolac G 15g thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Dipolac G 15g

Nhóm: CPL

Quốc gia: VN

SL

Giá

12,000

T.Tiền

575,000

Drosperin Xanh thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Drosperin Xanh

Nhóm: Noi Tiet

Quốc gia:

SL

Giá

135,000

T.Tiền

131,500

Duphaston 10mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Duphaston 10mg

Nhóm: Noi Tiet

Quốc gia: F

SL

Giá

149,500

T.Tiền

147,500

Efferalgan 500mg Xé thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Efferalgan 500mg Xé

Nhóm: Giam Dau

Quốc gia: F

SL

Giá

40,500

T.Tiền

860,000

Gentri-sone 10g thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Gentri-sone 10g

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

14,000

T.Tiền

130,000

Neocodion thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Neocodion

Nhóm: Ho Hap

Quốc gia: F

SL

Giá

75,500

T.Tiền

420,000

Rigevidon thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Rigevidon

Nhóm: CPL

Quốc gia: Hung

SL

Giá

45,500

T.Tiền

89,000

Theralene 90ml sp thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Theralene 90ml sp

Nhóm: Ho Hap

Quốc gia:

SL

Giá

13,500

T.Tiền

15,000

Tobradex 5ml colly thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Tobradex 5ml colly

Nhóm: Colly

Quốc gia: Bi

SL

Giá

47,500

T.Tiền

48,500

Varogel 10ml thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Varogel 10ml

Nhóm: Bao Tu

Quốc gia: HQ

SL

Giá

51,500

T.Tiền

135,000

Voltaren 50mg H/10 vĩ thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Voltaren 50mg H/10 vĩ

Nhóm: Giam Dau

Quốc gia: TSi

SL

Giá

345,500

T.Tiền

7,040,000

Voltaren SR 75mg H/10 vĩ thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Voltaren SR 75mg H/10 vĩ

Nhóm: Giam Dau

Quốc gia: TSi

SL

Giá

608,000

T.Tiền

605,000

Trimafort thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Trimafort

Nhóm: Bao Tu

Quốc gia: HQ

SL

Giá

69,500

T.Tiền

75,000

Zentel 200mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Zentel 200mg

Nhóm: Giun

Quốc gia:

SL

Giá

11,500

T.Tiền

546,000

Fugacar Thường 500mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Fugacar Thường 500mg

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

16,000

T.Tiền

87,500,000

Aquadetrim 10ml thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Aquadetrim 10ml

Nhóm: CPL

Quốc gia: BLan

SL

Giá

74,500

T.Tiền

128,000

Ventolin sp (Expectorant) thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Ventolin sp (Expectorant)

Nhóm: Ho Hap

Quốc gia:

SL

Giá

24,000

T.Tiền

106,000

Theostat 100mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Theostat 100mg

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

51,500

T.Tiền

100,000

Atussin Viên (ho ) thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Atussin Viên (ho )

Nhóm: K-Sinh

Quốc gia:

SL

Giá

76,500

T.Tiền

76,500

Apeto Lysin Sirup < thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Apeto Lysin Sirup <

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

48,500

T.Tiền

42,000

Amlor 5mg nén thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Amlor 5mg nén

Nhóm: HA

Quốc gia:

SL

Giá

220,500

T.Tiền

525,000

Antibio Pro thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Antibio Pro

Nhóm: Bo

Quốc gia:

SL

Giá

431,000

T.Tiền

485,000

GAVISCON gói thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

GAVISCON gói

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

118,500

T.Tiền

116,000

Hoạt Huyết Nhất Nhất thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Hoạt Huyết Nhất Nhất

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

88,000

T.Tiền

744,000

Astex sp ho thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Astex sp ho

Nhóm: HTT

Quốc gia:

SL

Giá

30,000

T.Tiền

33,500

Sensodyns White thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Sensodyns White

Nhóm: Bo-Da dep

Quốc gia:

SL

Giá

40,500

T.Tiền

202,500

Ultracet thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Ultracet

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

247,500

T.Tiền

240,000

Systane Ultra 5ml thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Systane Ultra 5ml

Nhóm: Colly

Quốc gia:

SL

Giá

67,000

T.Tiền

65,500

Ery 250 nén XN thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Ery 250 nén XN

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

73,500

T.Tiền

73,500

Selsun gội < thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Selsun gội <

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

43,500

T.Tiền

43,500

DIAMICRON  MR 60mg Cty thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

DIAMICRON MR 60mg Cty

Nhóm: d Tieu Duong

Quốc gia:

SL

Giá

167,000

T.Tiền

165,000

Dermatix pd 7g Ultra thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Dermatix pd 7g Ultra

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

191,000

T.Tiền

191,000

Dermatix pd 15g Ultra thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Dermatix pd 15g Ultra

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

289,500

T.Tiền

289,500

Pana đỏ H/180v thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Pana đỏ H/180v

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

187,500

T.Tiền

202,000

Di-Ansel (Diantalvic mới) thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Di-Ansel (Diantalvic mới)

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

54,000

T.Tiền

157,500

Esperal thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Esperal

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

131,000

T.Tiền

13,231,000

Eff Codein Hộp nhỏ thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Eff Codein Hộp nhỏ

Nhóm: Giam Dau

Quốc gia:

SL

Giá

273,000

T.Tiền

290,000

ORACORTIA thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

ORACORTIA

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

438,000

T.Tiền

425,000

Pharmaton Vitality thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Pharmaton Vitality

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

131,000

T.Tiền

17,000

Lactacyd Milky >250ml thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Lactacyd Milky >250ml

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

59,000

T.Tiền

67,000

Neopeptin siro T/60ch thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Neopeptin siro T/60ch

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

42,000

T.Tiền

200,000

Herogit BabyCare con voi thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Herogit BabyCare con voi

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

74,500

T.Tiền

69,500

Flucort-N thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Flucort-N

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

15,500

T.Tiền

12,000

NNo thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

NNo

Nhóm: TH

Quốc gia: Thai

SL

Giá

87,000

T.Tiền

84,500

Ferlin 30ml sp thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Ferlin 30ml sp

Nhóm: CPL

Quốc gia: VN

SL

Giá

21,000

T.Tiền

0

Flucinar 15g thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Flucinar 15g

Nhóm: CPL

Quốc gia: BLan

SL

Giá

28,000

T.Tiền

400,000

Forlax 10g thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Forlax 10g

Nhóm: Bao Tu

Quốc gia: F

SL

Giá

85,500

T.Tiền

87,500

Lactacyd BB < 60ml thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Lactacyd BB < 60ml

Nhóm: TH

Quốc gia: F

SL

Giá

20,500

T.Tiền

19,500

Debridat 100mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Debridat 100mg

Nhóm: Bao Tu

Quốc gia: F

SL

Giá

82,500

T.Tiền

84,000

Enterogermina Ống thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Enterogermina Ống

Nhóm: T-Hoa

Quốc gia: Y

SL

Giá

124,000

T.Tiền

1,860,000

Sanlein 0,1% 5ml colly thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Sanlein 0,1% 5ml colly

Nhóm: Colly

Quốc gia: Nhat

SL

Giá

60,000

T.Tiền

610,000

Polygynax > thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Polygynax >

Nhóm: d Phu Khoa

Quốc gia: F

SL

Giá

115,500

T.Tiền

120,000

Neopenotran thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Neopenotran

Nhóm: d Phu Khoa

Quốc gia: Thai

SL

Giá

130,000

T.Tiền

630,000

Smecta 3g thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Smecta 3g

Nhóm: T-Hoa

Quốc gia: F

SL

Giá

103,000

T.Tiền

100,000

Nizoral Pd <5g thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Nizoral Pd <5g

Nhóm: K-Viem

Quốc gia:

SL

Giá

18,000

T.Tiền

1,900,000

Prospan 100ml thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Prospan 100ml

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

64,000

T.Tiền

64,000

Oflovid 5ml colly thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Oflovid 5ml colly

Nhóm: Colly

Quốc gia: Nhat

SL

Giá

53,000

T.Tiền

52,000

Lactomin Plus gói thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Lactomin Plus gói

Nhóm: T-Hoa

Quốc gia: HQ

SL

Giá

154,500

T.Tiền

156,000

Kary Uni 5ml colly thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Kary Uni 5ml colly

Nhóm: Colly

Quốc gia: Nhat

SL

Giá

25,000

T.Tiền

245,000

Eumovate 5g thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Eumovate 5g

Nhóm: CPL

Quốc gia: Thai

SL

Giá

21,000

T.Tiền

64,500

Colposeptine Đặt thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Colposeptine Đặt

Nhóm: d Phu Khoa

Quốc gia: F

SL

Giá

108,500

T.Tiền

354,000

Cetaphil < thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Cetaphil <

Nhóm: CPL

Quốc gia: F

SL

Giá

97,000

T.Tiền

940,000

Ciprobay 500mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Ciprobay 500mg

Nhóm: K-Sinh

Quốc gia: Duc

SL

Giá

141,500

T.Tiền

425,000

Clamoxyl 250mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Clamoxyl 250mg

Nhóm: CPL

Quốc gia: F

SL

Giá

61,000

T.Tiền

285,000

Codepect thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Codepect

Nhóm: CPL

Quốc gia: Thai

SL

Giá

118,500

T.Tiền

260,000

Calcium  Corbiere > H/30A thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Calcium Corbiere > H/30A

Nhóm: Calci

Quốc gia:

SL

Giá

133,000

T.Tiền

1,350,000

Cedipect thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Cedipect

Nhóm: Ho Hap

Quốc gia: VN

SL

Giá

98,000

T.Tiền

1,200,000

Ceelin 60ml sp thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Ceelin 60ml sp

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

29,000

T.Tiền

84,000

Ceelin 30ml sp thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Ceelin 30ml sp

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

19,000

T.Tiền

46,000

Becozyme inj thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Becozyme inj

Nhóm: CPL

Quốc gia: F

SL

Giá

139,500

T.Tiền

568,000

Berocca H/10viên thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Berocca H/10viên

Nhóm: CPL

Quốc gia: F

SL

Giá

68,000

T.Tiền

68,000

Berodual xit thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Berodual xit

Nhóm: CPL

Quốc gia: Duc

SL

Giá

131,000

T.Tiền

132,000

Acnotin 10mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Acnotin 10mg

Nhóm: Bo-Da dep

Quốc gia: Thai

SL

Giá

227,000

T.Tiền

212,000

Adagrin 50mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Adagrin 50mg

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

51,500

T.Tiền

134,000

Sandoz V6/18. F thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Sandoz V6/18. F

Nhóm: Calci

Quốc gia: F

SL

Giá

66,000

T.Tiền

94,000

Enat 400mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Enat 400mg

Nhóm: E

Quốc gia: Thai

SL

Giá

82,500

T.Tiền

85,500

Nizoral gội 100ml thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Nizoral gội 100ml

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

82,500

T.Tiền

164,000

Alaxan thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Alaxan

Nhóm: Dau

Quốc gia:

SL

Giá

89,000

T.Tiền

115,500

Nizoral 10g thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Nizoral 10g

Nhóm: CPL

Quốc gia: Thai

SL

Giá

28,000

T.Tiền

60,000

Strepsil Orange with vitamin c 2x12s thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Strepsil Orange with vitamin c 2x12s

Nhóm: Ho Hap

Quốc gia: Thai

SL

Giá

24,000

T.Tiền

26,000

Strepsil X 24 thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Strepsil X 24

Nhóm: Ho Hap

Quốc gia: Thai

SL

Giá

24,000

T.Tiền

162,000

Augmentin 1g song song thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Augmentin 1g song song

Nhóm: K-Sinh

Quốc gia: F

SL

Giá

242,500

T.Tiền

200,000

Systane 15ml colly thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Systane 15ml colly

Nhóm: Colly

Quốc gia: F

SL

Giá

78,500

T.Tiền

80,000

Tanganil 500mg(v) thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Tanganil 500mg(v)

Nhóm: CPL

Quốc gia: F

SL

Giá

139,500

T.Tiền

310,000

Strepsil Original 2x12s thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Strepsil Original 2x12s

Nhóm: Ho Hap

Quốc gia: Thai

SL

Giá

24,000

T.Tiền

27,000

Telfast 180mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Telfast 180mg

Nhóm: K-His

Quốc gia: F

SL

Giá

79,500

T.Tiền

136,000

Tobrex 5ml colly thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Tobrex 5ml colly

Nhóm: Colly

Quốc gia: Bi

SL

Giá

41,500

T.Tiền

41,000

Ceelin drop 15ml 100mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Ceelin drop 15ml 100mg

Nhóm: CPL

Quốc gia: VN

SL

Giá

21,000

T.Tiền

21,500

Maxx hair chống rụng tóc thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Maxx hair chống rụng tóc

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

196,000

T.Tiền

760,000

Diane-35 thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Diane-35

Nhóm: CPL

Quốc gia: F

SL

Giá

109,500

T.Tiền

1,350,000

Daflon 500mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Daflon 500mg

Nhóm: Tri

Quốc gia:

SL

Giá

202,000

T.Tiền

210,000

Ecosip Nóng thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Ecosip Nóng

Nhóm: Cao

Quốc gia:

SL

Giá

216,500

T.Tiền

1,500,000

Dầu Thái 3ml chai nhỏ thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Dầu Thái 3ml chai nhỏ

Nhóm: Dau

Quốc gia: Thai

SL

Giá

142,500

T.Tiền

150,000

Coversyl 10mg TIM MẠCH HUYẾT ÁP thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Coversyl 10mg TIM MẠCH HUYẾT ÁP

Nhóm: HA

Quốc gia: F

SL

Giá

247,500

T.Tiền

252,500

Coversyl 5mg song song thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Coversyl 5mg song song

Nhóm: HA

Quốc gia: F

SL

Giá

136,000

T.Tiền

100,000

Levothyrox 50mg trị giáp bướu thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Levothyrox 50mg trị giáp bướu

Nhóm: K-Sinh

Quốc gia: F

SL

Giá

31,000

T.Tiền

66,000

Solmux Broncho 60ml ho và cam thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Solmux Broncho 60ml ho và cam

Nhóm: CPL

Quốc gia: Phi

SL

Giá

33,000

T.Tiền

58,000

Coversyl 5mg Huyết áp thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Coversyl 5mg Huyết áp

Nhóm: HA

Quốc gia:

SL

Giá

175,500

T.Tiền

2,715,000

Sterimar Baby XỊT MŨI thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Sterimar Baby XỊT MŨI

Nhóm: CPL

Quốc gia: F

SL

Giá

78,500

T.Tiền

810,000

Hairnew chai dầu gội chống gàu thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Hairnew chai dầu gội chống gàu

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

37,500

T.Tiền

76,000

Zinnat 500mg kháng sinh thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Zinnat 500mg kháng sinh

Nhóm: K-Sinh

Quốc gia:

SL

Giá

239,000

T.Tiền

976,000

Dầu Gió Con Ó - Dầu Xanh Eagle Brand 3ml thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

SL

Giá

11,000

T.Tiền

254,000

Dầu Gió Kim thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Dầu Gió Kim

Nhóm: Dau

Quốc gia:

SL

Giá

37,500

T.Tiền

168,500

Diamicron 30mg Song Song thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Diamicron 30mg Song Song

Nhóm: d Tieu Duong

Quốc gia: F

SL

Giá

150,500

T.Tiền

145,000

Canesten 500mg Đặt Âm Đạo thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Canesten 500mg Đặt Âm Đạo

Nhóm: d Phu Khoa

Quốc gia: Uc

SL

Giá

68,000

T.Tiền

136,500

Amox 500mg Nhiễm Khuẩn thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Amox 500mg Nhiễm Khuẩn

Nhóm: K-Sinh

Quốc gia: Ao

SL

Giá

17,000

T.Tiền

34,000

Glucovance 500mg 2.5mg trị đái tháo đường thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Glucovance 500mg 2.5mg trị đái tháo đường

Nhóm: d Tieu Duong

Quốc gia: F

SL

Giá

128,000

T.Tiền

146,000

Sensa Cools thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Sensa Cools

Nhóm: CPL

Quốc gia: Indo

SL

Giá

204,000

T.Tiền

199,000

Micardis 40mg tăng huyết áp thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Micardis 40mg tăng huyết áp

Nhóm: HA

Quốc gia: Duc

SL

Giá

304,000

T.Tiền

300,000

Sterimar Người nước muối xịt mũi thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

SL

Giá

71,500

T.Tiền

685,000

Toplexil siro 90ml trị ho khan thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Toplexil siro 90ml trị ho khan

Nhóm: Ho Hap

Quốc gia:

SL

Giá

13,500

T.Tiền

620,000

Coveram 5mg/5mg trị tăng huyết áp thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

SL

Giá

124,000

T.Tiền

440,000

Avamys xịt 120 liều Trị Viêm Mũi thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

SL

Giá

201,000

T.Tiền

400,000

Vit-Hair Wonmen Chống Rụng Tóc Phụ Nữ thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

SL

Giá

294,000

T.Tiền

290,000

Acnotin 20mg trị mụn trứng cá thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Acnotin 20mg trị mụn trứng cá

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

350,500

T.Tiền

327,000

Tatanol Codein Giảm Đau thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Tatanol Codein Giảm Đau

Nhóm: Ho Hap

Quốc gia:

SL

Giá

108,500

T.Tiền

120,000

Nidal Kháng Viêm thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Nidal Kháng Viêm

Nhóm: CPL

Quốc gia: USA

SL

Giá

45,500

T.Tiền

53,000

Primolut-N 5mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Primolut-N 5mg

Nhóm: CPL

Quốc gia: Duc

SL

Giá

46,500

T.Tiền

46,500

Hidrasec 30mg Children trị tiêu chảy thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Hidrasec 30mg Children trị tiêu chảy

Nhóm: T-Hoa

Quốc gia: F

SL

Giá

168,000

T.Tiền

165,000

Air-X xanh thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Air-X xanh

Nhóm: Bao Tu

Quốc gia: Thai

SL

Giá

80,500

T.Tiền

427,500

Contractubex 10g thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Contractubex 10g

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

154,500

T.Tiền

157,500

Remos 60ml Xịt thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Remos 60ml Xịt

Nhóm: TH

Quốc gia: VN

SL

Giá

24,000

T.Tiền

5,500,000

Plomingstyn thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Plomingstyn

Nhóm: Bo-Da dep

Quốc gia:

SL

Giá

64,000

T.Tiền

62,000

Essentiale Forte 300mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Essentiale Forte 300mg

Nhóm: Bo-Da dep

Quốc gia:

SL

Giá

139,500

T.Tiền

710,000

Eugica kẹo Ngậm thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Eugica kẹo Ngậm

Nhóm: Keo

Quốc gia:

SL

Giá

42,500

T.Tiền

52,000

Diamicron 60 song song thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Diamicron 60 song song

Nhóm: HA

Quốc gia:

SL

Giá

144,500

T.Tiền

149,500

Nexium 40 thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Nexium 40

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

129,000

T.Tiền

126,500

Neopeptin viên ngoại thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Neopeptin viên ngoại

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

170,000

T.Tiền

185,000

Solupred 5mg chai thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Solupred 5mg chai

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

131,000

T.Tiền

280,000

Proctolog Đặt thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Proctolog Đặt

Nhóm: d Phu Khoa

Quốc gia:

SL

Giá

113,500

T.Tiền

105,000

Celebrex 200mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Celebrex 200mg

Nhóm: Giam Dau

Quốc gia: F

SL

Giá

335,000

T.Tiền

721,000

Berlthyrox 100mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Berlthyrox 100mg

Nhóm: CPL

Quốc gia: Duc

SL

Giá

93,000

T.Tiền

73,500

AMPICILLIN 500mg Áo thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

AMPICILLIN 500mg Áo

Nhóm: K-Sinh

Quốc gia: Ao

SL

Giá

15,500

T.Tiền

175,000

Cravit 5ml thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Cravit 5ml

Nhóm: Colly

Quốc gia: Nhat

SL

Giá

82,500

T.Tiền

85,500

Flumetholon 0,1% 5ml colly thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Flumetholon 0,1% 5ml colly

Nhóm: Colly

Quốc gia: Nhat

SL

Giá

31,000

T.Tiền

30,000

Novynette ngừa thai thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Novynette ngừa thai

Nhóm: Noi Tiet

Quốc gia: Hung

SL

Giá

50,500

T.Tiền

180,000

Solupred 20mg chai thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Solupred 20mg chai

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

221,500

T.Tiền

231,500

LYRICA 75MG thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

LYRICA 75MG

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

1,030,500

T.Tiền

940,000

Dầu nóng trường sơn thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Dầu nóng trường sơn

Nhóm: Dau

Quốc gia:

SL

Giá

134,000

T.Tiền

163,000

V.rohto Dryeye nhỏ mắt thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

V.rohto Dryeye nhỏ mắt

Nhóm: Colly

Quốc gia:

SL

Giá

36,500

T.Tiền

390,000

DENICOL DUNG DỊCH RƠ MIỆNG thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

DENICOL DUNG DỊCH RƠ MIỆNG

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

10,500

T.Tiền

36,000

Stamlor 5 thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Stamlor 5

Nhóm: HA

Quốc gia:

SL

Giá

144,500

T.Tiền

1,685,000

Hapacol 650 chai  thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Hapacol 650 chai

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

69,500

T.Tiền

36,000

Decumar gel trị mụn thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Decumar gel trị mụn

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

53,000

T.Tiền

52,500

Ich Nhi Ho thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Ich Nhi Ho

Nhóm: TPCN

Quốc gia:

SL

Giá

48,500

T.Tiền

247,500

NƯỚC MUỐI SINH LÝ NACL mắt mũi thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

NƯỚC MUỐI SINH LÝ NACL mắt mũi

Nhóm: Colly

Quốc gia:

SL

Giá

3,300

T.Tiền

16,500

Akinol trị mụn thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Akinol trị mụn

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

142,500

T.Tiền

145,000

Candibiotic thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Candibiotic

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

45,500

T.Tiền

68,500

HemoQ mom thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

HemoQ mom

Nhóm: Bo

Quốc gia:

SL

Giá

175,500

T.Tiền

500

Sancoba thuốc nhỏ mắt thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Sancoba thuốc nhỏ mắt

Nhóm: Colly

Quốc gia:

SL

Giá

45,500

T.Tiền

232,500

Emla thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Emla

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

191,000

T.Tiền

190,000

Dầu Phật Linh lớn thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Dầu Phật Linh lớn

Nhóm: Dau

Quốc gia:

SL

Giá

126,000

T.Tiền

152,000

pepfiz-us thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

pepfiz-us

Nhóm: Bao Tu

Quốc gia: VN

SL

Giá

55,000

T.Tiền

112,000

Neurontin 300mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Neurontin 300mg

Nhóm: CPL

Quốc gia: F

SL

Giá

1,102,500

T.Tiền

1,080,000

Gentriderm 10g thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Gentriderm 10g

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

12,000

T.Tiền

12,500

Mixtard 30 10ml thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Mixtard 30 10ml

Nhóm: CPL

Quốc gia: F

SL

Giá

139,500

T.Tiền

475,000

Venpoten thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Venpoten

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

185,500

T.Tiền

178,000

Dầu khuynh diệp OPC 25ml thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Dầu khuynh diệp OPC 25ml

Nhóm: Dau

Quốc gia:

SL

Giá

556,500

T.Tiền

666,000

Vismed thuốc nhỏ mắt thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Vismed thuốc nhỏ mắt

Nhóm: Colly

Quốc gia:

SL

Giá

211,500

T.Tiền

202,000

Cefixim 100mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Cefixim 100mg

Nhóm: K-Sinh

Quốc gia:

SL

Giá

14,000

T.Tiền

15,000

clomaz thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

clomaz

Nhóm: d Phu Khoa

Quốc gia:

SL

Giá

24,500

T.Tiền

192,000

Cao dán con cọp thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Cao dán con cọp

Nhóm: Dau

Quốc gia:

SL

Giá

698,500

T.Tiền

3,650,000

Peritol 4mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Peritol 4mg

Nhóm: K-His

Quốc gia: Hung

SL

Giá

82,000

T.Tiền

60,000

Adalat LA 30mg Trị đau thắt ngực thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Adalat LA 30mg Trị đau thắt ngực

Nhóm: HA

Quốc gia: Duc

SL

Giá

299,500

T.Tiền

640,500

Hapacol 250mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Hapacol 250mg

Nhóm: Kem

Quốc gia:

SL

Giá

35,000

T.Tiền

370,000

Trangala A thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Trangala A

Nhóm: Kem

Quốc gia: VN

SL

Giá

7,000

T.Tiền

60,000

Rocaltrol 0,25mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Rocaltrol 0,25mg

Nhóm: Xuong

Quốc gia: F

SL

Giá

152,500

T.Tiền

210,500

Xatral 10mg song song thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Xatral 10mg song song

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

396,000

T.Tiền

375,000

Calcrem 15g thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Calcrem 15g

Nhóm: CPL

Quốc gia: An

SL

Giá

16,500

T.Tiền

165,000

Hylene 5ml thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Hylene 5ml

Nhóm: Colly

Quốc gia:

SL

Giá

36,000

T.Tiền

0

Solu-medrol 40mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Solu-medrol 40mg

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

38,500

T.Tiền

400,000

Saferon thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Saferon

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

119,000

T.Tiền

2,700,000

Amtim trị cao huyết áp thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Amtim trị cao huyết áp

Nhóm: Tim

Quốc gia:

SL

Giá

69,500

T.Tiền

86,500

Seretide 50/250 hít thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Seretide 50/250 hít

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

259,500

T.Tiền

515,000

Cefixim 200mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Cefixim 200mg

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

20,500

T.Tiền

20,000

Singular 4mg gói để phòng trị hen thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

SL

Giá

331,000

T.Tiền

368,000

Cametan thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Cametan

Nhóm: DD

Quốc gia:

SL

Giá

36,000

T.Tiền

49,500

Skincare-U 30g thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Skincare-U 30g

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

35,000

T.Tiền

35,000

Myocur thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Myocur

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

19,000

T.Tiền

18,000

Glovate-N thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Glovate-N

Nhóm: Kem

Quốc gia:

SL

Giá

42,500

T.Tiền

42,500

Ospen 1000 thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Ospen 1000

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

13,000

T.Tiền

140,000

New Choice Tránh Thai thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

New Choice Tránh Thai

Nhóm: CPL

Quốc gia: VN

SL

Giá

168,500

T.Tiền

160,000

Cerebrolysin 10ml inj thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Cerebrolysin 10ml inj

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

518,000

T.Tiền

1,026,000

Zoloft 50mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Zoloft 50mg

Nhóm: CPL

Quốc gia: Uc

SL

Giá

409,500

T.Tiền

404,500

Zyloric 300mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Zyloric 300mg

Nhóm: Gout

Quốc gia: Uc

SL

Giá

105,500

T.Tiền

125,000

Viên Ngậm Zecuf thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Viên Ngậm Zecuf

Nhóm: Ho Hap

Quốc gia: An

SL

Giá

35,500

T.Tiền

132,000

Glovate thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Glovate

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

17,500

T.Tiền

17,500

Regulon ngừa thai thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Regulon ngừa thai

Nhóm: CPL

Quốc gia: Hung

SL

Giá

45,500

T.Tiền

96,000

Terpin Gonnon Ho Khan thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Terpin Gonnon Ho Khan

Nhóm: Ho Hap

Quốc gia: F

SL

Giá

58,000

T.Tiền

58,000

Tetra 500mg TW25 thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Tetra 500mg TW25

Nhóm: K-Sinh

Quốc gia: VN

SL

Giá

59,000

T.Tiền

3,600,000

Thiên môn bổ phổi 280ml thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Thiên môn bổ phổi 280ml

Nhóm: DD

Quốc gia:

SL

Giá

46,500

T.Tiền

45,000

Tavanic 500mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Tavanic 500mg

Nhóm: K-Sinh

Quốc gia:

SL

Giá

210,500

T.Tiền

1,200,000

Tegretol 200mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Tegretol 200mg

Nhóm: CPL

Quốc gia: Y

SL

Giá

194,500

T.Tiền

240,000

Trileptal 300mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Trileptal 300mg

Nhóm: CPL

Quốc gia: TSi

SL

Giá

426,500

T.Tiền

430,000

Tonicalcium 5ml thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Tonicalcium 5ml

Nhóm: CPL

Quốc gia: F

SL

Giá

130,500

T.Tiền

110,000

Ventolin 2,5mg xông thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Ventolin 2,5mg xông

Nhóm: Ho Hap

Quốc gia: Uc

SL

Giá

153,500

T.Tiền

170,000

Verospiron 25mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Verospiron 25mg

Nhóm: CPL

Quốc gia: Hung

SL

Giá

52,500

T.Tiền

45,000

Verospiron 50mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Verospiron 50mg

Nhóm: CPL

Quốc gia: Hung

SL

Giá

122,000

T.Tiền

115,000

Voltaren Emulgel thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Voltaren Emulgel

Nhóm: Giam Dau

Quốc gia: TSi

SL

Giá

61,000

T.Tiền

1,310,000

Ultracom B 10g Cream thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Ultracom B 10g Cream

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

22,500

T.Tiền

63,000

Eugica xanh thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Eugica xanh

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

39,000

T.Tiền

50,000

Betadine súc miệng thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Betadine súc miệng

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

54,000

T.Tiền

58,000

F-serenity thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

F-serenity

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

323,500

T.Tiền

970,500

BCN Zilgo thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

BCN Zilgo

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

22,500

T.Tiền

23,000

Nattoenzym thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Nattoenzym

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

124,000

T.Tiền

1,270,000

Dorocodon thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Dorocodon

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

36,000

T.Tiền

2,750,000

Cardilopin 5mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Cardilopin 5mg

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

55,000

T.Tiền

57,000

Tobrich thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Tobrich

Nhóm: Colly

Quốc gia:

SL

Giá

37,000

T.Tiền

37,000

silybean thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

silybean

Nhóm: Gan

Quốc gia:

SL

Giá

208,000

T.Tiền

208,000

Porsucon thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Porsucon

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

210,500

T.Tiền

399,000

Spasmo-Proxyvon thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Spasmo-Proxyvon

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

583,000

T.Tiền

555,000

Exforge 5mg/80mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Exforge 5mg/80mg

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

297,500

T.Tiền

285,000

Khang Dược thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Khang Dược

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

107,500

T.Tiền

215,000

Dầu Kim Linh thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Dầu Kim Linh

Nhóm: Dau

Quốc gia:

SL

Giá

9,000

T.Tiền

72,000

Pantoloc 40mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Pantoloc 40mg

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

134,500

T.Tiền

665,000

Kitpylo -C thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Kitpylo -C

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

60,000

T.Tiền

120,000

Kupdina 200 thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Kupdina 200

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

346,500

T.Tiền

346,500

Sastid xà phòng cục thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Sastid xà phòng cục

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

55,000

T.Tiền

55,000

Galvusmet 50/500 thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Galvusmet 50/500

Nhóm: HA

Quốc gia:

SL

Giá

583,000

T.Tiền

588,500

Cefalexin 500mg Đỏ Vàng thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Cefalexin 500mg Đỏ Vàng

Nhóm: K-Sinh

Quốc gia: An

SL

Giá

97,000

T.Tiền

99,000

Coldflu Forte thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Coldflu Forte

Nhóm: CPL

Quốc gia: VN

SL

Giá

100,000

T.Tiền

90,000

Clopistad 75mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Clopistad 75mg

Nhóm: Tim

Quốc gia:

SL

Giá

142,000

T.Tiền

142,000

Chophytol dạng chai thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Chophytol dạng chai

Nhóm: CPL

Quốc gia: F

SL

Giá

119,000

T.Tiền

250,000

AcnaCare thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

AcnaCare

Nhóm: CPL

Quốc gia: Thai

SL

Giá

73,500

T.Tiền

395,000

Adalat 10mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Adalat 10mg

Nhóm: HA

Quốc gia: Duc

SL

Giá

73,500

T.Tiền

400,000

Appeton Infant Drops 30ml thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Appeton Infant Drops 30ml

Nhóm: CPL

Quốc gia: ML

SL

Giá

110,500

T.Tiền

250,000

Astren 170mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Astren 170mg

Nhóm: CPL

Quốc gia: HQ

SL

Giá

66,500

T.Tiền

66,000

Aldrin 1,5g thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Aldrin 1,5g

Nhóm: Bao Tu

Quốc gia: HQ

SL

Giá

186,000

T.Tiền

558,000

Amlong 5mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Amlong 5mg

Nhóm: HA

Quốc gia: An

SL

Giá

31,500

T.Tiền

157,500

Betadin 125ml XANH thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Betadin 125ml XANH

Nhóm: CPL

Quốc gia: F

SL

Giá

42,500

T.Tiền

425,000

Bibonlax Adults 8g thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Bibonlax Adults 8g

Nhóm: CPL

Quốc gia: VN

SL

Giá

102,000

T.Tiền

980,000

Bibonlax Baby 5g thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Bibonlax Baby 5g

Nhóm: CPL

Quốc gia: VN

SL

Giá

99,000

T.Tiền

94,000

Biolactyl gói thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Biolactyl gói

Nhóm: T-Hoa

Quốc gia:

SL

Giá

52,500

T.Tiền

52,500

Curam 625mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Curam 625mg

Nhóm: K-Sinh

Quốc gia: Ao

SL

Giá

119,000

T.Tiền

436,000

Colpotrophine 15g tuyp thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Colpotrophine 15g tuyp

Nhóm: CPL

Quốc gia: F

SL

Giá

110,500

T.Tiền

165,000

Combivent Xông Hen Phế Quản thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Combivent Xông Hen Phế Quản

Nhóm: CPL

Quốc gia: F

SL

Giá

163,000

T.Tiền

468,000

Depakine Chrono 500mg Viên thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Depakine Chrono 500mg Viên

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

217,500

T.Tiền

207,000

Dermovate kháng viêm da thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Dermovate kháng viêm da

Nhóm: Da lieu

Quốc gia: Thai

SL

Giá

42,500

T.Tiền

43,500

Fatig Trị Suy Nhược Chức Năng thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Fatig Trị Suy Nhược Chức Năng

Nhóm: CPL

Quốc gia: F

SL

Giá

105,500

T.Tiền

210,000

Ecocort thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Ecocort

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

37,000

T.Tiền

37,000

ELLgy Corns-Warts thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

ELLgy Corns-Warts

Nhóm: Colly

Quốc gia: VN

SL

Giá

105,500

T.Tiền

105,500

Rovas 3M thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Rovas 3M

Nhóm: K-Sinh

Quốc gia: F

SL

Giá

91,500

T.Tiền

94,500

Rowatinex Làm tan và tống sỏi thận thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Rowatinex Làm tan và tống sỏi thận

Nhóm: CPL

Quốc gia: Anh

SL

Giá

350,000

T.Tiền

350,000

Dung Dịch Saforelle 100ml thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Dung Dịch Saforelle 100ml

Nhóm: TH

Quốc gia: F

SL

Giá

98,000

T.Tiền

98,000

Salonpas Spray xịt thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Salonpas Spray xịt

Nhóm: TH

Quốc gia:

SL

Giá

139,000

T.Tiền

175,000

Seretide 25/125 Xịt thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Seretide 25/125 Xịt

Nhóm: CPL

Quốc gia: Anh

SL

Giá

226,000

T.Tiền

210,000

SERETIDE 25/250 Xịt thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

SERETIDE 25/250 Xịt

Nhóm: CPL

Quốc gia: Anh

SL

Giá

300,500

T.Tiền

280,000

Obimin plus thuốc bổ thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Obimin plus thuốc bổ

Nhóm: Bo

Quốc gia:

SL

Giá

168,500

T.Tiền

205,000

Pepsan Khó Tiêu Trào Ngược Dạ Dày thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Pepsan Khó Tiêu Trào Ngược Dạ Dày

Nhóm: Bao Tu

Quốc gia: F

SL

Giá

136,500

T.Tiền

143,000

Praxilene 200mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Praxilene 200mg

Nhóm: CPL

Quốc gia: F

SL

Giá

98,000

T.Tiền

115,000

Levothyrox 100mg trị bướu giáp thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Levothyrox 100mg trị bướu giáp

Nhóm: K-Sinh

Quốc gia: F

SL

Giá

43,500

T.Tiền

138,000

Neopeptin giọt tăng cường hệ tiêu hóa thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

SL

Giá

44,000

T.Tiền

45,500

Nitromint 2,6mg giản tỉnh mạch động mạch thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

SL

Giá

55,000

T.Tiền

720,000

Nootropyl 1g inj thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Nootropyl 1g inj

Nhóm: TH-Nao

Quốc gia: F

SL

Giá

128,500

T.Tiền

135,000

NUCLEO C.M.P FORTE 5MG VIÊN thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

NUCLEO C.M.P FORTE 5MG VIÊN

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

283,500

T.Tiền

375,000

Panthenol spray xịt bỏng thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Panthenol spray xịt bỏng

Nhóm: CPL

Quốc gia: Duc

SL

Giá

168,500

T.Tiền

121,000

Orgametril 5mg phụ khoa kinh nguyệt thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Orgametril 5mg phụ khoa kinh nguyệt

Nhóm: CPL

Quốc gia: HLan

SL

Giá

59,000

T.Tiền

114,000

Natrilix thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Natrilix

Nhóm: HA

Quốc gia: F

SL

Giá

104,000

T.Tiền

110,000

Lacteol Fort thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Lacteol Fort

Nhóm: T-Hoa

Quốc gia: F

SL

Giá

97,000

T.Tiền

234,000

Lipitor 10mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Lipitor 10mg

Nhóm: MTM

Quốc gia: USA

SL

Giá

462,500

T.Tiền

435,000

Lipitor 20mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Lipitor 20mg

Nhóm: MTM

Quốc gia: F

SL

Giá

472,500

T.Tiền

455,000

Lomac 20mg Trị Loét Dạ Dày thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Lomac 20mg Trị Loét Dạ Dày

Nhóm: Bao Tu

Quốc gia:

SL

Giá

262,500

T.Tiền

1,200,000

Madopar 250mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Madopar 250mg

Nhóm: CPL

Quốc gia: TSi

SL

Giá

154,500

T.Tiền

330,000

Mercilon thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Mercilon

Nhóm: CPL

Quốc gia: HLan

SL

Giá

84,500

T.Tiền

347,000

Metformin 850mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Metformin 850mg

Nhóm: d Tieu Duong

Quốc gia: Duc

SL

Giá

266,000

T.Tiền

25,000

Metrogyl Gel 30g pd thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Metrogyl Gel 30g pd

Nhóm: CPL

Quốc gia: An

SL

Giá

31,500

T.Tiền

22,680,000

MAGNE B6 CORBIERE 10ML thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

MAGNE B6 CORBIERE 10ML

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

35,000

T.Tiền

2,500

Pacific Ketoprofen Trị Viêm Khớp thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Pacific Ketoprofen Trị Viêm Khớp

Nhóm: Cao

Quốc gia: HQ

SL

Giá

58,000

T.Tiền

1,040,000

FLIXOTIDE EVOHALER 125MG 120 liều xịt thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

SL

Giá

107,500

T.Tiền

0

Fosamax Plus 2800 Trị Loãng Xương thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Fosamax Plus 2800 Trị Loãng Xương

Nhóm: CPL

Quốc gia: F

SL

Giá

388,500

T.Tiền

380,000

Fucidin H 15g Trị Nhiễm Khuẩn thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Fucidin H 15g Trị Nhiễm Khuẩn

Nhóm: CPL

Quốc gia: Duc

SL

Giá

94,500

T.Tiền

94,500

Fumafer B9 Bổ Sung Sắt thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Fumafer B9 Bổ Sung Sắt

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

152,500

T.Tiền

326,000

Grangel 10ml thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Grangel 10ml

Nhóm: Bao Tu

Quốc gia: HQ

SL

Giá

37,000

T.Tiền

45,000

Hoạt Huyết Nam Dược thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Hoạt Huyết Nam Dược

Nhóm: CPL

Quốc gia: VN

SL

Giá

31,500

T.Tiền

31,500

K-cort 80mg inj thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

K-cort 80mg inj

Nhóm: CPL

Quốc gia: Y

SL

Giá

94,500

T.Tiền

94,500

Ketoconazole 200mg HQ thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Ketoconazole 200mg HQ

Nhóm: K-Sinh

Quốc gia: HQ

SL

Giá

520,000

T.Tiền

3,120,000

Klamentin 1g thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Klamentin 1g

Nhóm: K-Sinh

Quốc gia: VN

SL

Giá

97,000

T.Tiền

92,500

Klamentin 625mg Trị Nhiễm Khuẩn thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Klamentin 625mg Trị Nhiễm Khuẩn

Nhóm: K-Sinh

Quốc gia: VN

SL

Giá

54,000

T.Tiền

55,000

ERYFLUID thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

ERYFLUID

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

54,000

T.Tiền

76,000

Boni Seal thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Boni Seal

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

535,500

T.Tiền

535,500

Levetstad 500 Stada thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Levetstad 500 Stada

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

262,500

T.Tiền

262,500

Asmacort thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Asmacort

Nhóm: K-His

Quốc gia:

SL

Giá

61,000

T.Tiền

58,000

Leolen Forte thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Leolen Forte

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

90,500

T.Tiền

90,500

Dianfagic thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Dianfagic

Nhóm: Giam Dau

Quốc gia:

SL

Giá

25,500

T.Tiền

2,350,000

L-Cystine Hàn Quốc thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

L-Cystine Hàn Quốc

Nhóm: CPL

Quốc gia: HQ

SL

Giá

71,500

T.Tiền

68,000

Ostram 0,6g thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Ostram 0,6g

Nhóm: CPL

Quốc gia: F

SL

Giá

94,500

T.Tiền

94,500

Pansiron G thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Pansiron G

Nhóm: CPL

Quốc gia: Nhat

SL

Giá

26,500

T.Tiền

25,000

Pantogen 250ml thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Pantogen 250ml

Nhóm: T-Hoa

Quốc gia: DL

SL

Giá

70,500

T.Tiền

325,000

Pantogen 500ml thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Pantogen 500ml

Nhóm: T-Hoa

Quốc gia: DL

SL

Giá

68,500

T.Tiền

360,000

Nutrozin C 100ml sp thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Nutrozin C 100ml sp

Nhóm: CPL

Quốc gia: VN

SL

Giá

26,500

T.Tiền

26,500

Novagast thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Novagast

Nhóm: Bao Tu

Quốc gia: VN

SL

Giá

79,000

T.Tiền

79,000

Umetac 300mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Umetac 300mg

Nhóm: Bao Tu

Quốc gia: An

SL

Giá

66,500

T.Tiền

370,000

Phenergan 90ml siro Trị Mê Đay thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Phenergan 90ml siro Trị Mê Đay

Nhóm: CPL

Quốc gia: Duc

SL

Giá

33,000

T.Tiền

165,000

Eno khó tiêu thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Eno khó tiêu

Nhóm: Bao Tu

Quốc gia: ML

SL

Giá

73,500

T.Tiền

73,500

Depakine 40ml Trị động kinh thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Depakine 40ml Trị động kinh

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

81,000

T.Tiền

154,000

Diprosalic 15g thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Diprosalic 15g

Nhóm: Vay

Quốc gia: F

SL

Giá

66,500

T.Tiền

115,000

Combizar 50mg/12.5mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Combizar 50mg/12.5mg

Nhóm: HA

Quốc gia:

SL

Giá

84,500

T.Tiền

367,500

Ecosip Lạnh thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Ecosip Lạnh

Nhóm: Cao

Quốc gia:

SL

Giá

68,500

T.Tiền

65,000

Vitar-Junior10ml thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Vitar-Junior10ml

Nhóm: Bo

Quốc gia: VN

SL

Giá

69,500

T.Tiền

69,500

Losartan 50mg Stada thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Losartan 50mg Stada

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

73,500

T.Tiền

496,000

Cốt Phế Đan thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Cốt Phế Đan

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

85,500

T.Tiền

324,000

Losium 50 thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Losium 50

Nhóm: HA

Quốc gia:

SL

Giá

65,500

T.Tiền

65,500

TERPIN UPHACE thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

TERPIN UPHACE

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

91,500

T.Tiền

91,500

Sulfarlem thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Sulfarlem

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

81,000

T.Tiền

77,000

Solupred 20mg vĩ thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Solupred 20mg vĩ

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

173,500

T.Tiền

252,500

Polymax thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Polymax

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

3,800

T.Tiền

3,800

Lactacyd Revitalize Nước Vệ Sinh Phụ Nữ thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

SL

Giá

84,500

T.Tiền

56,000

Utrogestan 200mg thuốc Đặt Âm Đạo thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

SL

Giá

199,500

T.Tiền

195,000

Zestril 10mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Zestril 10mg

Nhóm: HA

Quốc gia: Anh

SL

Giá

189,500

T.Tiền

185,000

Vomina 50mg chống say tàu xe thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Vomina 50mg chống say tàu xe

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

63,500

T.Tiền

3,200,000

Vova dưỡng não thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Vova dưỡng não

Nhóm: Bo

Quốc gia:

SL

Giá

26,500

T.Tiền

79,500

Xyzal 5mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Xyzal 5mg

Nhóm: CPL

Quốc gia: F

SL

Giá

71,500

T.Tiền

70,000

Tardyferon B9 Bổ Sung Sắt thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Tardyferon B9 Bổ Sung Sắt

Nhóm: CPL

Quốc gia: F

SL

Giá

82,000

T.Tiền

86,000

Sporal 100mg thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Sporal 100mg

Nhóm: K-Sinh

Quốc gia: Thai

SL

Giá

73,500

T.Tiền

284,000

Sustanon 250mg inj thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Sustanon 250mg inj

Nhóm: CPL

Quốc gia: HLan

SL

Giá

173,500

T.Tiền

650,000

Tanganil 5ml inj thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Tanganil 5ml inj

Nhóm: CPL

Quốc gia: F

SL

Giá

92,500

T.Tiền

150,000

Liverton 70 thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Liverton 70

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

79,000

T.Tiền

4,250,000

Allvitamin thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Allvitamin

Nhóm: Bo

Quốc gia:

SL

Giá

25,500

T.Tiền

25,500

Bioflora Viên Trị Tiêu Chảy thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Bioflora Viên Trị Tiêu Chảy

Nhóm: CPL

Quốc gia:

SL

Giá

59,000

T.Tiền

60,000

Augmentin 625mg Song Song thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Augmentin 625mg Song Song

Nhóm: K-Sinh

Quốc gia: F

SL

Giá

105,500

T.Tiền

1,800,000

Cottu-F T/100 thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Cottu-F T/100

Nhóm: Bo

Quốc gia:

SL

Giá

49,500

T.Tiền

99,000

Augmentin 250mg gói thuốc tây giá tốt - THUOCTAYGIATOT.COM, GIÁ THUỐC TÂY RẺ NHẤT, GIÁ SỈ THUỐC TÂY

Augmentin 250mg gói

Nhóm: K-Sinh

Quốc gia: F

SL

Giá

125,000

T.Tiền

125,000

Thành tiền (VND)

247,828,300